Det med småt
Aftaler med Life Publishing indgås på dansk.
Når du handler fysiske varer på www.lifepublishing.tictail.com, gælder dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb. Som forbruger er du derfor beskyttet af den gældende lovgivning på området, dvs. primært Købeloven og Forbrugeraftaleloven. Life Publishing gemmer ikke en egentlig kopi af aftalen mellem dig og Life Publishing  men foretager alene en teknisk lagring af aftalens indhold.

Ansvarsfraskrivelse
Life Publishing kan ikke drages til ansvar for andet, end hvad der følger efter gældende relevant lovgivning.

Forbehold for prisfejl, udsolgte varer mv.
I tilfælde af prisfejl, udsolgte eller udgåede varer, tastefejl eller force majeure forbeholder Life Publishing sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen.
Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Life Publishings kontrol, og som påvirker Life Publishings muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.